Sunday
Jun102012

Nytt barnehageår har oppstart 15 august. Ikkje 20 august som er skrevet tidligere. Barnehagen har stengd 13 og 14 august på grunn av planleggingsdager.

 

Monday
Feb132012

Søknad om barnehageplass 

Søknadsfrist for hovudopptaket for barnehageåret 2012/2013 (oppstart 20.08.2012) er 1.mars 2012. Det er elektronisk barnahegsøknad på kommunen si heimeside. www.nord-fron.kommune.no under fana sjølvbetjening. Vi oppmoder flest mogleg til å nytte det elektroniske skjemaet.

Dei som ikkje har tilgang til PC, kan få søknadsskjema i papirversjon i kommunen sitt Servicetorg eller i ein barnehage. 

Informasjon om alle barnehagane i Nord-Fron finn de på heimesida vår under fana Tenester - Barnehage. Spørsmål om barnehagane ut over det som står på kommunen si heimesida, må rettast til leiar i den enkelte barnehage.

Alle som ikkje har barnehageplass, ønskjer overføring til annan barnehage eller ønskjer utvida plass må levere ny søknad for barnehageåret 2012/2013.

Eventuelle vedlegg til barnehagesøknaden må sendast pr. post. Skrifteleg svar på søknad om barnhageplass blir sendt ut frå kommunen i slutten av mars.

Lovfesta rett til barnehageplass:

Det er vedtatt lovfesta rett til barnehageplass frå 1. januar 2009. Dette inneber at barn som fyller eitt år innan utgangen av august har rett til plass frå august det året det søkes om barnehageplass. Det er en føresetnaden for rett til barnhageplass at det blir søkt innan fristen for hovudopptaket 1.mars.

Page 1 2